مصاحبه

راه اندازی برنامه آگاهی‌دهی از طریق منابر برای شهروندان کابل آغازشد

فرهنگ شهری که به یک سلسله آموزه ها و مولفه ها بنا یافته است، قواعد، اصول و مقررات خود را دارد که نمیتوان از دایره ی آن خارج شد. دردهه های جنگ ومهاجرت بسیاری از مولفه های شهری به باد فراموشی سپرده شده اند یا اکثر شهروندان دربی خبری از آن قرار دارند که این خود تبعات زیانباری را به وجود آورده است. درپیوند به این مسئله اساسی، گفت و شنودی را با محمود واحد؛ مسئول برنامه آگاهی دهی فرهنگ شهری از طریق منبر مساجد انجام داده ایم که پیشکش خواننده گان قرار می‌گیرد.

تیموری

فرهنگ شهری که به یک سلسله آموزه ها و مولفه ها بنا یافته است، قواعد، اصول و مقررات خود را دارد که نمیتوان از دایره ی آن خارج شد. دردهه های جنگ ومهاجرت بسیاری از مولفه های شهری به باد فراموشی سپرده شده اند یا اکثر شهروندان دربی خبری از آن قرار دارند که این خود تبعات زیانباری را به وجود آورده است. درپیوند به این مسئله اساسی، گفت و شنودی را با محمود واحد؛ مسئول برنامه آگاهی دهی فرهنگ شهری از طریق منبر مساجد انجام داده ایم که پیشکش خواننده گان قرار می‌گیرد.

پرسش: هدف از راه اندازی برنامه آگاهی دهی از طریق منبر مساجدچیست؟

پاسخ: هدف از راه اندازی برنامه آگاهی دهی از طریق منبر مساجد متوجه ساختن مسئولیت های شهروندان ونمازگزاران پیرامون فرهنگ شهری ، حفظ ساحات سبز، حفظ تاسیسات شهری ، پاک نگهداشتن محیط زیست و با توجه  به ارزش‌ آن از دیدگاه اسلام  برای مردم شریف توسط امامان مساجد تبلیغ  وآگاهی دهی صورت می‌گیرد.

پرسش: می خواهم دیدگاه شمارا در مورد فرهنگ شهر نشینی بدانم؟

پاسخ: شهر نشینی  نظام قانونمند زندگی است که تسهیل روند زندگی را برای افراد که دریک محل ویا شهرزندگی می نمایند، فراهم می سازد. این نظام قانونمند، تمام نیازمندی ها وسهولت هارا برای رشد وبالندگی شهروندان میسر می سازد تا به زندگی بهتر شهری دسترسی پیدا کنند.

پرسش: به نظر شما تاچه اندازه شهروندان، خود را پایبند به آموزه‌های مولفه های زندگی شهردانسته  و آن را رعایت میکنند؟

پاسخ: شهرکابل که مادر شهرهای کشور ومرکز سیاست، اقتصاد، امنیت، آموزش وپرورش تلقی میگردد و از این طریق تسهیلات زندگی بیشتر با یک سلسله مشکلاتی مواجه است. درحالیکه این شهرباید الگویی برای شهرهای افغانستان باشد؛ ولی به دلیل از دحام بیش از حد جمعیت که بدون درنظرداشت جدول زمانی، بنابر وضعیت پیش آمده، فقر وبیچارگی به شهرکابل سرازیرشده اند که متأسفانه فرهنگ شهری را با فرهنگ روستایی مخلوط کرده اند و وضعیت به گونه‌ای پیش آمده است که آموزه ها و مولفه های نظام شهری با مسایل شهری برخورد صورت گیرد.

پرسش: نقش شهروندان در ساختار نظام شهری چقدر می تواند اثر گذار باشد.

پاسخ: شهروندان به عنوان عنصر فعال ودگرگون ساز دریک جامعه نقش بسیار سازنده ای را می توانند ایفا کنند، بدون همکاری شهروندان، ادارات مربوط به سکتور شهری، مانند شاروالی کابل به تنهایی نمی تواند کارهای آن چنانی را انجام دهد، از این  لحاظ شهروندان درساختار یک شهرپیشرفته وایده آل نقش فعال دارند. اگر هرباشنده ی شهر آموزه ای شهری را رعایت کنند، شهربسوی پیشرفت وشکوفایی گام می گذارد. توقع من از شهروندان این است که وظایف ومسئولیت های شهروندی شان را درقبال شهراداکنند، تا باشد به یک شهر، نظام مند دست یابیم واز مزایای زندگی بهتر شهری بهره مندشویم.

پرسش: پایداری شهری چیست؟

پاسخ:  با درنظرگرفتن موقعیت شهرها دربستر جهانی، تعیین اجزاء تشکیل دهنده یک شهر پایدار، کار ساده ای به نظر نمی رسد. برای اینکه یک منطقه شهری بتواند مطلقاً متکی به خود باشد باید خود را باحصار از سایر نقاط جدا کرده وکلیه  نیازهای مواد غذایی، سوخت ومواد دیگر خود را تولید کند. چنین مدل خودکفایی کلاً غیرعملی بوده وقطعاً ساکنان یک شهر نیز آن را مطلوب نمی دانند. بنابر این مفیدتر این خواهد بود که گفته شود شهر به طرف پایداری حرکت می کند. مثلاً شهری پایدار است که درصدد حرکت به سوی کارایی بیشتر دراستفاده از منابع، کیفیت زیست محیطی، عدالت اجتماعی وسرزندگی بوده ودرعین حال تلاش کند از وابستگی به مصرف منابع تجدید ناپذیر، تولید مواد زائد خطرناک ونابرابر بکاهد.

پرسش: فرهنگ مشارکت در توسعه پایداری شهری چه تأثیردارد؟

پاسخ: شهروند ومدیریت شهری ماهیت فاعلی دارند وکالبد ماهیتی انفعال. انسان بنا به مدنی الطبع بودن میل به شهروندی دارد ونیازمند حیات مدنی است ومدیریت شهری مکلف به ساماندهی ومدیریت کالبد شهراست. آموزش صحیح شهروندان وارتقاء سطح فرهنگ شهروندی آنان می تواند زمینه ساز ایجاد شهرپایدار برای آیندگان باشد.

پرسش: مشارکت دادن مردم درامور فرهنگی و اجتماعی چه نتایج مثبت دارد؟

پاسخ: نتیجه مثبت از مشارکت مردم درامور فرهنگی واجتماعی از این قراراست؛ بهره وری در کارافزایش می یابد، میان ملت یگانگی به وجود می آید، ایستادگی ومقاومت درمقابل تغییرها کاهش می یابد، مردم سالاری جای خودکامگی را می گیرد وانسان ها درتعیین سرنوشت خود سهیم می شوند، حاشیه نشینی که نوعی از استثمار شدگی است از میان میرود، انسانها توان ونیروی بیشتر می یابند، ترس ووحشت ناشی از تنهایی رخت برمی بندد، فرهنگ سکوت درهم می شکند، توسعه پایدار وهمه جانبه تحقق می یابد، استعداد ها شکوفا می شود، مشارکت تاییدی است برشأن ومنزلت انسان ها، مشارکت سهیم کردن همه کارکنان درگیردرپذیرش مسئولیت است، مشارکت وسیله است نه هدف برای همه شهروندان شهرکابل.

پرسش: نقش مشارکت مردم را در مدیریت شهری چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: مشارکت مردم درواقع نگرش های به وجود آمده درتئوری های مدیریت شهری از شیوه های عقلانی به توافقی وسرانجام مشارکتی، بستر لازم برای دخالت وحضور مردم درفرآیند تصمیم سازی طرح ها وبرنامه ها را فراهم کرده است وبه اندازه کافی به تغییراتی که ناگزیر درعرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه پیش می آید توجه لازم مبذول می آید.

پرسش : به عنوان آخرین پرسش اینکه پیام شما برای شهروندان چیست؟

پاسخ:. شهرنشینی با وجود رشد و مزایایی که برای ساکنانش دارد رعایت فرهنگ ویژه از جمله آداب و نزاکت‌های خود است که رعایت نکردن آن، نوعی تجاوز به حریم قانونی دیگران محسوب می شود. نریختن زباله و کثافات درمعابر و اماکن عمومی و کانال‌های آب، رعایت نزاکت و ادب در هنگام مکالمه، محاوره با دیگران و یا هنگام تردد در سطح شهر و یا اماکن عمومی، رعایت مقررات رانندگی، پایین بودن صدای رادیو، وسایط نقلیه، ایجاد نکردن سد معبر در کوچه‌ها و جاده ها، نریختن اقلام ساختمانی در محدوده خارج از ساختمان، پاک کاری ساحه مقابل خانه و یا محل کار، از جمله نمونه‌های بارز پایبندی به حقوق شهروندی است. سهم گیری درپاکی شهر، حفظ تاسیسات شهری، پرداخت مالیات وصفایی شهری، حفظ ساحات سبز، مسدود نکردن پیاده روها، حفظ نهالهای پیشروی دکان ها ترویج فرهنگ شهری کمک نموده هر شهروند باید به فامیل و دوستان خویش تبلیغ نمایند در فایی و نگهداری شهر خود از آفات و مشکلات دست به دست هم داده شهر خود را آباد و فرهنگ شهر نشینی را نهادینه سازیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *