اجتماعی

اهمیت پرسش در بلند بردن سطح آگاهی

طبیعی است، آموختن هر مسئله و موضوعی در رشته های گونه گون بدون پرسیدن در باره‌ی آن نمی تواند امکان پذیر باشد، زیرا دیده شده است در نتیجه‌ی پرسیدن است، بسیاری از مسائل و موضوعات در عرصه های گونه گون حل شده است و انسان می تواند از این طریق سطح آگاهی خود را بلند برده و بر اطلاعات خود بی افزاید.متعلمین و محصلین که علاقمند به آموزش اند، آنها کوشش می نمایند راجع به موضوعات گونه گون پرسش‌هایی را مطرح نمایند و به این ترتیب با مطرح ساختن پرسش به اطلاعات خویش بی افزایند و سطح آگاهی خود را بلند برند. گذشته از این،دیده شده است که افراد پرسشگر و جوینده همواره می توانند از عهده‌ی انجام بسیاری از امور بخوبی برآیند.زیرا آنها با ذهن جستجو گر و پرسشگر خویش از افراد متخصص و مجرب پرسش های زیادی را در عرصه های گونه گون مطرح ساخته و اطلاعات خود را کامل می سازند،   این توانسته است باعث موفقیت آنها در انجام هر کاری شود. برعکس،افرادی که عادت ندارند چیزی را از کسی بپرسند و به اطلاعات خویش در عرصه های گونه گون بی افزایند، آنها نمی توانند در انجام مسئولیت های زندگی خویش موفق باشند، زیرا آگاهی آنها باعث گردیده است، آنها نتوانند در انجام امور موفق گردند، ازاین رو نیاز است که انسان درباره ای آن چه نمی داند،  از افرادی که می دانند بپرسد و اطلاعات خود را در هر عرصه ای کامل سازد تا بتواند در زندگی خویش انسان موفق باشد.از جانب دیگر ،موفق نبودن در انجام وظایف و مسولیت ها چه در کانون خانواده و چه در اجتماع می تواند باعث تحقیر انسان گردد و در نزد همه بیکاره معرفی گردد و کدام جایگاه و ارزشی در میان افراد جامعه نداشته باشد. از این رو، گفته می توانیم برای این که انسان بتواند در انجام هر کاری موفق باشد،نیاز است که با پرسیدن از استاد،افراد متخصص و کارآزموده اطلاعات خود را در مورد مسائل مهم زندگی کامل کند تا بتوانند در انجام امور زندگی موفق گردد،  جایگاه و ارزش خود را در کانون خانواده و اجتماع پیدا کند و یک شخص مفید،موثر و فعال برای خانواده و اجتماع بارآید. زیرا افراد فعال و موثر می توانند در هر خانواده و اجتماعی جایگاه و ارزش خود را داشته باشند،چون آنها می توانند در انجام هر کاری موفق باشند و نقش موثری را در همکاری با دیگران بازی کنند،چنین افرادی واقعا می توانند قابل ستایش و تمجید باشند، اما افراد بیکاره ، باردوش و تنبل به هیچ وجه نمی توانند در کانون خانواده و اجتماع مورد احترام قرار گیرند.زیرا آنها نمی توانند از پس انجام مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی خود برآیند. از جانب دیگر، پرسیدن درباره مسائل مهم زندگی  مانند اقتصاد، صحت و زراعت می تواند باعث آن گردد ، انسان با استفاده از اندوخته های خویش بتواند به  صحت و سلامتی خود، خانواده و سایر افراد در اجتماع توجه کند، همین گونه، اطلاعات وی در مورد اقتصاد می تواند وی را کمک کند ، کسب و کاری بهتری راه اندازد تا بتواند وضعیت  زندگی خویش را بهبود بخشد و به این ترتیب خود و خانواده ای خویش را از گودال فقر و بدبختی نجات دهد ، اطلاعات وی در مورد زراعت باعث می گردد تا وی بتواند در امور زراعت کارهای ارزنده ای را انجام دهد یا به سایرین کمک نماید که آنها نیز در این راستا موفق گردند. آگاهان امور بر این باور اند،  آگاهی یکی از عناصر کلیدی در انجام هرکاری بحساب می آید.  زیرا بدون پرسیدن راجع به مسائل و موضوعات در عرصه های گونه گون زندگی، انسان نمی تواند زندگی خویش را بهبود بخشد. بل، عدم آگاهی و اطلاعات باعث می گردد انسان در زندگی خویش اشتباهات بزرگی را انجام دهد،  با مشکلات زیادی مواجه گردد و به آسانی نتواند خود ازاین تنگنا نجات دهد.  پس گفته می توانیم برای این که انسان بتواند در امور زندگی خود موفق باشد ، نیاز است در مورد مسائل مختلف در عرصه های گونه گون بپرسد، اطلاعات خود را کامل کند و سطح آگاهی خود را بلند برد.این  می تواند روی موفقیت وی در انجام هر کاری تأثیر  داشته با شد . از جانب دیگر، پرسیدن و جستجو کردن معلومات در مورد بسیاری از مسائل می تواند به انسان این توانایی را بخشد ، وی در کسب و کار خویش نوآوری داشته باشد و طرح های را برای بهبود کسب و کار خود بریزد. در این صورت است که وی می تواند با نوآوری در کسب و کار خود، کسب و کار خود را رونق دهد و باعث جذب بیشتر مشتریان گردد. همین گونه طرح های سازنده توسط افراد نوآور در نهاد های مختلف عامه می تواند سهولت های زیادی را برای رسیدگی به مشکلات شهروندان بوجود آرد، در نتیجه همه خواهند توانست از عرضه ای خدمات نهاد های عامه بگونه ای یکسان بهره برند. افزون براین ها، داشتن آگاهی و معلومات در باره ای مسائل مختلف مانند اقتصاد می تواند باعث آن گردد، افراد آگاه بتوانند طرح های سازنده ای را به هدف بهبود تجارت شان روی دست گیرند، استفاده از آن بتواند در تسریع روند تجارت شان تأثیر مثبت داشته باشد و باعث گسترش آن گردد. هم چنان در عرصه ای زراعت نیز می تواند داشتن اطلاعات باعث آن گردد تا افراد زراعت پیشه بگونه ای بهتر بتوانند از زمین خویش حاصل بهتری بردارند که این می تواند در افزایش درآمد آنها تأثیر گذار باشد.   

عبدالحلیم باخرد

طبیعی است، آموختن هر مسئله و موضوعی در رشته های گونه گون بدون پرسیدن در باره‌ی آن نمی تواند امکان پذیر باشد، زیرا دیده شده است در نتیجه‌ی پرسیدن است، بسیاری از مسائل و موضوعات در عرصه های گونه گون حل شده است و انسان می تواند از این طریق سطح آگاهی خود را بلند برده و بر اطلاعات خود بی افزاید.متعلمین و محصلین که علاقمند به آموزش اند، آنها کوشش می نمایند راجع به موضوعات گونه گون پرسش‌هایی را مطرح نمایند و به این ترتیب با مطرح ساختن پرسش به اطلاعات خویش بی افزایند و سطح آگاهی خود را بلند برند. گذشته از این،دیده شده است که افراد پرسشگر و جوینده همواره می توانند از عهده‌ی انجام بسیاری از امور بخوبی برآیند.زیرا آنها با ذهن جستجو گر و پرسشگر خویش از افراد متخصص و مجرب پرسش های زیادی را در عرصه های گونه گون مطرح ساخته و اطلاعات خود را کامل می سازند،   این توانسته است باعث موفقیت آنها در انجام هر کاری شود. برعکس،افرادی که عادت ندارند چیزی را از کسی بپرسند و به اطلاعات خویش در عرصه های گونه گون بی افزایند، آنها نمی توانند در انجام مسئولیت های زندگی خویش موفق باشند، زیرا آگاهی آنها باعث گردیده است، آنها نتوانند در انجام امور موفق گردند، ازاین رو نیاز است که انسان درباره ای آن چه نمی داند،  از افرادی که می دانند بپرسد و اطلاعات خود را در هر عرصه ای کامل سازد تا بتواند در زندگی خویش انسان موفق باشد.از جانب دیگر ،موفق نبودن در انجام وظایف و مسولیت ها چه در کانون خانواده و چه در اجتماع می تواند باعث تحقیر انسان گردد و در نزد همه بیکاره معرفی گردد و کدام جایگاه و ارزشی در میان افراد جامعه نداشته باشد. از این رو، گفته می توانیم برای این که انسان بتواند در انجام هر کاری موفق باشد،نیاز است که با پرسیدن از استاد،افراد متخصص و کارآزموده اطلاعات خود را در مورد مسائل مهم زندگی کامل کند تا بتوانند در انجام امور زندگی موفق گردد،  جایگاه و ارزش خود را در کانون خانواده و اجتماع پیدا کند و یک شخص مفید،موثر و فعال برای خانواده و اجتماع بارآید. زیرا افراد فعال و موثر می توانند در هر خانواده و اجتماعی جایگاه و ارزش خود را داشته باشند،چون آنها می توانند در انجام هر کاری موفق باشند و نقش موثری را در همکاری با دیگران بازی کنند،چنین افرادی واقعا می توانند قابل ستایش و تمجید باشند، اما افراد بیکاره ، باردوش و تنبل به هیچ وجه نمی توانند در کانون خانواده و اجتماع مورد احترام قرار گیرند.زیرا آنها نمی توانند از پس انجام مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی خود برآیند. از جانب دیگر، پرسیدن درباره مسائل مهم زندگی  مانند اقتصاد، صحت و زراعت می تواند باعث آن گردد ، انسان با استفاده از اندوخته های خویش بتواند به  صحت و سلامتی خود، خانواده و سایر افراد در اجتماع توجه کند، همین گونه، اطلاعات وی در مورد اقتصاد می تواند وی را کمک کند ، کسب و کاری بهتری راه اندازد تا بتواند وضعیت  زندگی خویش را بهبود بخشد و به این ترتیب خود و خانواده ای خویش را از گودال فقر و بدبختی نجات دهد ، اطلاعات وی در مورد زراعت باعث می گردد تا وی بتواند در امور زراعت کارهای ارزنده ای را انجام دهد یا به سایرین کمک نماید که آنها نیز در این راستا موفق گردند. آگاهان امور بر این باور اند،  آگاهی یکی از عناصر کلیدی در انجام هرکاری بحساب می آید.  زیرا بدون پرسیدن راجع به مسائل و موضوعات در عرصه های گونه گون زندگی، انسان نمی تواند زندگی خویش را بهبود بخشد. بل، عدم آگاهی و اطلاعات باعث می گردد انسان در زندگی خویش اشتباهات بزرگی را انجام دهد،  با مشکلات زیادی مواجه گردد و به آسانی نتواند خود ازاین تنگنا نجات دهد.  پس گفته می توانیم برای این که انسان بتواند در امور زندگی خود موفق باشد ، نیاز است در مورد مسائل مختلف در عرصه های گونه گون بپرسد، اطلاعات خود را کامل کند و سطح آگاهی خود را بلند برد.این  می تواند روی موفقیت وی در انجام هر کاری تأثیر  داشته با شد . از جانب دیگر، پرسیدن و جستجو کردن معلومات در مورد بسیاری از مسائل می تواند به انسان این توانایی را بخشد ، وی در کسب و کار خویش نوآوری داشته باشد و طرح های را برای بهبود کسب و کار خود بریزد. در این صورت است که وی می تواند با نوآوری در کسب و کار خود، کسب و کار خود را رونق دهد و باعث جذب بیشتر مشتریان گردد. همین گونه طرح های سازنده توسط افراد نوآور در نهاد های مختلف عامه می تواند سهولت های زیادی را برای رسیدگی به مشکلات شهروندان بوجود آرد، در نتیجه همه خواهند توانست از عرضه ای خدمات نهاد های عامه بگونه ای یکسان بهره برند. افزون براین ها، داشتن آگاهی و معلومات در باره ای مسائل مختلف مانند اقتصاد می تواند باعث آن گردد، افراد آگاه بتوانند طرح های سازنده ای را به هدف بهبود تجارت شان روی دست گیرند، استفاده از آن بتواند در تسریع روند تجارت شان تأثیر مثبت داشته باشد و باعث گسترش آن گردد. هم چنان در عرصه ای زراعت نیز می تواند داشتن اطلاعات باعث آن گردد تا افراد زراعت پیشه بگونه ای بهتر بتوانند از زمین خویش حاصل بهتری بردارند که این می تواند در افزایش درآمد آنها تأثیر گذار باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *