گزارش

     مردم :   بلند منزل‌های غیر معیاری  باید تخریب شوند

    طی بیست سال گذشته امور ساختمان سازی وساخت بلند منزل ها در کشور به خصوص در شهر کابل غیر معیاری بوده، شاروالی کابل ووزارت شهر سازی و اراضی نتوانسته تا جلو ساختمان ها و بلند منزل های غیر معیاری را سد شود بل افراد و اشخاص مسلح ،  زورمندان محلی  چه در دولت وقت و چه درپارلمان باعث شد تا با استفاده از موقف های دولتی خود هزاران هکتار زمین های دولتی را در مرکزوولایات  غصب ، شهرک ها و بلند منزل ها را مطابق به خواست خود اعمار نمودند و بالای مردم به فروش رسانیدند ، این بلند منزل ها برعلاوه اینکه خلاف ماستر پلان شهری بود بل محیط زیست و جریان ترافیک را به ده ها چالش مواجه ساخته اند ، مقام های حکومتی در آن زمان نتوانست تا برعلاوه اینکه جلوغصب و اعمار شهرک ها و بلند منزل  ها را بگیرند هیچ فردی در رابط به غصب زمین و اعمار خود سروغیر پلانی شهرکها وبلند منزل ها مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفت، چون همه ی این اشخاص خود مقام‌های دولتی و یا به گونه ای در ارتباط با مقامات دولتی بودند که به خیانت و جنایت مبادرد ورزیدند ، امروزشهر دچار مشکلات ترافیکی قرار گرفته است ،آب های آشامیدنی ملوث گردیده وجریان ترافیک مختل شده است، برای بحث بیشتر موضوع گزارشگر روز نامه ملی انیس صحبتی  را با چند تن از هموطنان انجام داده که خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.  

گزارش شهری                                                                                                                                                     شبیر احمد

طی بیست سال گذشته امور ساختمان سازی وساخت بلند منزل ها در کشور به خصوص در شهر کابل غیر معیاری بوده، شاروالی کابل ووزارت شهر سازی و اراضی نتوانسته تا جلو ساختمان ها و بلند منزل های غیر معیاری را سد شود بل افراد و اشخاص مسلح ،  زورمندان محلی  چه در دولت وقت و چه درپارلمان باعث شد تا با استفاده از موقف های دولتی خود هزاران هکتار زمین های دولتی را در مرکزوولایات  غصب ، شهرک ها و بلند منزل ها را مطابق به خواست خود اعمار نمودند و بالای مردم به فروش رسانیدند ، این بلند منزل ها برعلاوه اینکه خلاف ماستر پلان شهری بود بل محیط زیست و جریان ترافیک را به ده ها چالش مواجه ساخته اند ، مقام های حکومتی در آن زمان نتوانست تا برعلاوه اینکه جلوغصب و اعمار شهرک ها و بلند منزل  ها را بگیرند هیچ فردی در رابط به غصب زمین و اعمار خود سروغیر پلانی شهرکها وبلند منزل ها مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفت، چون همه ی این اشخاص خود مقام‌های دولتی و یا به گونه ای در ارتباط با مقامات دولتی بودند که به خیانت و جنایت مبادرد ورزیدند ، امروزشهر دچار مشکلات ترافیکی قرار گرفته است ،آب های آشامیدنی ملوث گردیده وجریان ترافیک مختل شده است، برای بحث بیشتر موضوع گزارشگر روز نامه ملی انیس صحبتی  را با چند تن از هموطنان انجام داده که خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می گردد.

حاجی نصر الله باشنده  کارته چهارشهر کابل می گوید : با  روی کار آمدن حکومت موقت از سوی امریکا درکشور دیده شد که آهسته ، آهسته شیرازه حکومت داری در کشور از هم پاشید، افراد مسلح ، مقامات حکومتی و کسانی که در اطراف آنها مسلح بودند هر چه دل شان خواست انجام دادند. حکومت موقت هم توان جلوگیری خود سری های قوماندانان و افراد مسلح را گرفته نتوانست، هزاران هکتار زمین های دولتی از تپه ها گرفته تا زمین های زراعتی و هموار توسط تفنگداران مسلح و افراد سود جو مورد غصب قرار گرفت که در طول تاریخ این چپاول بی نظیربود، در هیچ زمانی چنین جنایت از طرف  خاینین کشور صورت نگرفته بود، ما به چشم سر مشاهده می کنیم که تپه ها ، دامنه های کوه‌ها، چهار سمت شهر کابل به چه نوع یک چور و غصب مواجه شده است، هیچ جای خالی دیده نمی شود که بدون ساختمان نباشد. همین غصب ها بود که امروز اولاد کشوررنج وعذاب آن را می کشد، جاده ها به ساعت ها بند می شود ، دود نا شی از موتر ها مردم را به امراض مختلف دچار کرده است، آب های زیر زمینی به صورت کل ملوث گردیده است، تمام بدرفت های این خانه ها در زمان بارندگی با آب های باران مخلوط گردیده در جاده ها سرازیر می شود ، که با این کار محیط زیست کاملاً آلوده شده است ، علاوه براین که شهرک ها کانال های تصفیه فاضلآب ندارندو باعث شیوع امراض  مختلف در بین مردم و جامعه شده است، چاه فاضلآب این بلند منزل ها و شهرک ها آب آشامیدنی صحی را از خانواده ها دزدیده است ،همه آب ها کثیف و آلوده شده است از این سبب امروز دیده می شود که شاروالی کابل با تمام این مشکلات دست و پنجه نرم می کند ، اگر در ابتداد جلو این خود سری ها گرفته می شد امروز نه مردم و نه هم شاروالی کابل با چنین درد سر ها مواجه نمی بود .

انجنیرسلیم شاه می گوید : در اعمار بلند منزل ها و ساختمان های خود سر در داخل شهر کابل خلاف تمام نورم هاوموازین شهری ساخت وساز صورت گرفته است، این بلند منزل ها فاقد پارکینگ وسایط بوده که جریان ترافیک شهر را مختل کرده است، نواحی شاروالی کابل در سطح شهر و ریاست ساختمان های اساسی شاروالی کابل بر علاوه اینکه نتوانست تا جلو افراد مسلح را به خاطراعما ر بلند منزل ها و شهرک ها موانع شود بل با گرفتن پول های گزاف از این  مالکان بلند منزل ها و شهرک‌ها جفای بزرگی را به حق ملت انجام داده اند.در داخل شهر دیده می‌شود که به هزاران ساختمان های خود سرو بلند منزل های غیر معیاری اعمار شده است، که یکی آز آن  هاپارکینگ وسایط ندارند و به خصوص  هوتل های عروسی که در مسیر جاده های عمومی اعمار شده است، چقدر بالای جریان ترافیک تاثیرات منفی را به بار آورده است ، همچنان شهرک‌ها   نیز با چنین مشکلات مواجه اند.  از شاروالی کابل می خواهیم که با اعمار شهرک های جدید، تمام معیارات و موازین شهری را درنظر گیرد وبدون این معیارات پروژه های  ساختمانی نباید  تطبیق گردد.

حاجی محمد ولی باشنده تایمنی می گوید : بیست سال حکومت گذشته بالای مردم به یک قرن سپری شد . تمام شیرازه قوانین از بین رفته بود، در همسایگی  خانه من  یک بلند منزل ساخته شد هر قدر که به ناحیه مربوط ، شاروالی کابل و حوزه پولیس مراجعه نمودم تا جلو این خود سری ها  در میان خانه های مردم گرفته شود حرف ما  بی نتیجه ماند ؛چون شخصی که بلندمنزل را اعمار کرد یک فرد مسلح بود که به زور پول بلند منزل را ساخت. و تمام خانه های چهار سمت را به شمول  خانه بنده را بکلی زیرپوشش خود آورده بود نا گزیزشدم تا خانه خویش را به نیم قیمت به فروش برسانم این بود جفا به حق ملت که توسط افراد مسلح و یا مقامات حکومت سابق بالای مردم صورت گرفت، این بلند منزل ها باعث مختل شدن انکشاف پلان های شهری از جمله سرک سازی شده است، شاروالی کابل میداند که درمسیر تطبیق پلان های شهری در خصوص سرک سازی به چه مشکلاتی روبه رو است . از امارت اسلامی افغانستان خواهان تطبیق تمام پروژه های انکشافی شهر می باشیم تا با تخریب بلند منزل ها ی غیر معیاری پلان های شهری را تطبیق نماید در غیر آن جریان ترافیک و زندگی مردم با مشکلات زیادی روبروخواهند گردید  .

محمد عباس باشنده خیرخانه مینه می گوید : خدا وند جزای کسانی را بدهد که جلو خود سری های افراد مسلح را نگرفته و هر جایی را خواستند بلند منزل اعمار کردند .

وی گفت : خانه ام در لب جر خیر خانه بود در همسایه گی ما یک بلند منزل ساخته شد و صاحب بلند منزل زیاد تلاش کرد تا حویلی بنده را نیز بخرد و داخل بلند منزل خود بسازد ، هر قدری که  از وی تقاضا نمودیم تا مانع ساخت بلند منزل وی شویم قبول نکرد ، ورقه عرض را به ناحیه بردیم در ناحیه برای ما گفتند که امر بلند منزل را دارد ما جلو آن را گرفته نمی توانیم ، اگر مانع آن شویم قدرتمند است بالای ما جنجال جور می‌کند، صبر خدا را کردیم چند سال حوصله کردیم اما نا چار شدم تا حویلی خویش را رها کنم چون  این بلند منزل اپارتمان های رهایشی دارد و مردم آپارتمان ها را خریداری کرده بودند ،تمام دکاکین های آن روبه روی ما بود بکلی خانواده‌ام قید مانده بودند و از سوی هم بکلی در زمستان آفتاب خانه ما را گرفته بود، هیچ آفتاب نداشتیم به بسیار مشکلات صحی دچارشده بودیم و از سوی هم آب آشامیدنی ما را هم از بین برد، مجبور شدم تا خانه را به فروش رسانم ، و تا اکنون دیگر صاحب خانه نشدیم ما از شاروالی کابل در کل از مقامات امارت اسلامی افغانستان می خواهیم تا آنهایی که به حق مردم خیانت نموده‌اند آنان را مورد باز پرس قرار دهند تا باشد که حق به حق دار برسد .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *