ورزش

قوانین بازی فوتسال

قانون اول محیط توپ فوتسال حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر، وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ فوتسال  نمره ۴) روش شناسایی معیاری توپ فوتسال: هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

محمد کمال

قانون اول

محیط توپ فوتسال حداقل ۶۲ و حداکثر ۶۴ سانتیمتر، وزن توپ ۳۹۰ الی ۴۳۰ گرم (توپ فوتسال  نمره ۴)

روش شناسایی معیاری توپ فوتسال: هنگامی که توپ از ارتفاع ۲ متری به زمین رها می‌شود نباید بیشتر از ۶۵ و کمتر از ۵۵ سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.

قانون دوم

تعداد بازیکنان یک مسابقه فوتسال با شرکت دو تیم نباید بیش از ۵ بازیکن باشد که یکی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است. در شروع مسابقه حداقل بازیکن هر تیم باید ۵ نفر باشد.

حداکثر بازیکن ذخیره در فوتسال ۷ نفر می‌باشد. تعداد تعویض در فوتسال سیار و نامحدود است حتی دروازه بان. (رنگ لباس دروازه بان فوتسال متمایز از سایر بازیکنان است) عمل تعویض در فوتسال زمانی خاتمه می‌یابد که بازیکن جانشین وارد زمین شود.

قانون سوم

استفاده از کفش مخصوص فوتسال برای بازیکن اجباری است. در صورت نقض این قانون بازیکن خاطی از زمین به خارج فرستاده شده و با تکمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین می شود.

قانون چهارم

برای اداره بازی فوتسال یک داور اصلی یا سر داور تعیین می‌گردد. قدرت داور که قانون به او تفویض نموده‌ است از هنگام شروع بازی تا هنگام اتمام بازی است. در هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی و تصمیم با اوست. در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده داور است.

قانون پنجم

کمک داور (داور دوم) بایستی برای هر مسابقه تعیین شود. در طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می‌کند و همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را که قبل در حین یا بعد از بازی می‌افتد ثبت و گزارش کند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیکنان و تایم یک دقیقه را محاسبه نماید و  اینکه تعویض سیار صحیح انجام گرفته‌ باشد.

در صورت دخالت بی مورد از جانب کمک داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف، شخص دیگری جانشین وی تعیین کرده و موضوع را گزارش کند.

تذکر: در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و کمک داور فوتسال، سرداور (داور اصلی) حاکم خواهد بود.

قانون ششم

برای یک بازی فوتسال یک داور اصلی و یک کمک داور تعیین می‌گردد.وقت نگهدار در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیکنان فوتسال قرار دارد. وظایف وقت نگهدار فوتسال، نگهداری وقت بازی ،نگهداری وقت ۲ دقیقه اخراجی، یادداشت تایم اوت‌ها و دادن علامت تایم اوت به داوران، اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت ۵ خطای اول هر تیم در هر نیمه که توسط داوران اعلام شده، ثبت شماره گلزنان و بازیکنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت‌های تیم های فوتسال می‌باشد.

قانون هفتم

مدت بازی دو وقت ۲۰ دقیقه‌ای و زمان بین دو نیمه استراحت ۱۵ دقیقه‌ می‌باشد. هر تیم می‌تواند در هر نیمه یک تایم درخواست کند (در بازی‌های حذفی فوتسال در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد.) برنده قرعه برای شروع بازی، اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می‌زند. ضربه شروع بازی به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود که فاصله بازیکن مقابل با توپ ۳ متر خواهد بود. از ضربه شروع بازی فوتسال مستقیماً گل به دست نمی‌آید.

قانون هشتم

وقتی توپ بازی به طور کامل از خط طولی یا عرضی زمین ، چه از هوا و چه از زمین گذشته باشد، همچنین برخورد توپ به سقف سالن فوتسال، اوت اعلام می شود و ادامه بازی از روی خط طولی نزدیکتر از سر گرفته می شود.

قانون نهم

روش به دست آمدن گل در فوتسال: تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور کرده به شرطی که بازیکن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب، حمل یا هل نداده باشد.

قانون دهم

ضربه آزاد در فوتسال: تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می‌باشد. در ضربه آزاد مستقیم در فوتسال می‌توان مستقیماً به حریف گل زد.

قانون یازدهم

در فوتسال می توان با ضربه آزاد مستقیم به حریف گل زد.

ضربه پنالتی در فوتسال: از نقطه پنالتی زمین فوتسال زده می‌شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه پنالتی حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

قانون دوازدهم

خطاهای جمع شده: در صورتی که خطاهای یک تیم در هر نیمه به ۵ رسیده (از خطاهای ۱۱ گانه آزاد مستقیم)، (کلیه خطاها قانون ۱۲) باشد از آن به بعد اگر یکی از تیم های خطایی   مرتکب شود خطای ششم به صورت یک ضربه آزاد مستقیم (از نقطه پنالتی دوم) یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال و دروازده حریف باشد) بدون تشکیل دیوار

دفاعی به صورت مستقیم زده می‌شود.

مهاجمین و مدافعین فوتسال باید فاصله ۵ متر را رعایت کنند.

تذکر: اگر خطای ششم عقب تر از نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم زمین فوتسال منتقل شده ضربه زده می‌شود (حق پاس دادن نیز وجود ندارد.)

قانون سیزدهم

ضربه اوت در فوتسال: هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد، توپ باید از محلی که خارج شده توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین فوتسال زده شود. زننده ضربه بایستی توپ را به صورت ساکن روی خط طولی یا خارج از زمین عقب تر از خط طولی قرارداده و سپس ضربه بزند. بازیکنان تیم مقابل حداقل ۵ متر از محل ضربه باید فاصله داشته باشند. از ضربه اوت در فوتسال نمی‌توان مستقیم گل زد.

قانون چهاردهم

پرتاب اوت دروازه: پرتاب اوت دروازه به این معنی است که توپ توسط دروازه بان با دست به بیرون از محوطه جریمه پرتاب گردد. پرتاب اوت دروازه خطای ۴ ثانیه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس کردن یا کنترول) یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل ۶ متری انجام می‌گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی‌توان در فوتسال مستقیم گل زد.

قانون پانزدهم

ضربه کرنر: از ضربه کرنر در فوتسال می‌توان مستقیم گل زد.ضربه کرنر در خطای ۴ ثانیه دارد. اگر ضربه کرنر به طور صحیح زده نشود، ضربه تکرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ باید ساکن باشد. همشه برنده قرعه ی سکه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می‌باشد.

تیمی در فوتسال می‌تواند تایم استراحت بگیرد که صاحب توپ باشد مثل ضربه کرنر، پرتاب اوت، ……. دروازه بان می‌تواند در زمین حریف بیش از ۴ ثانیه بازی کند. دروازه بان نمی‌تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف کند. در فوتسال پاس عقب مادامی محسوب می‌شود که توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود (فقط از ناحیه کفش). در زدن اوت در فوتسال  پا بایستی روی خط نباشد.

قانون شانزدهم

خطای پنجم به بعد در هر کجای زمین که باشد از نقطه پنالتی دوم زده می شود

خطاهای فوتسال : هرگاه بازیكن فوتسال سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه 11 خطای زیر را مرتكب شود یك ضربه آزاد مستقیم – یك ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل ( اگر داخل محوطه جریمه باشد ) گرفته می شود :

1 -لگد زدن. 2- پشت پا زدن.3 – پریدن روی حریف . 4 – تنه شدید و خطرناك. 5 – تنه از پشت به حریف. 6 – تف انداختن. 7 – زدن حریف . 8 – گرفتن حریف. 9 – هل دادن حریف. 10 – با شانه به حریف حمله كردن . 11 – تكل كردن.

هر گونه خطایی كه به نفع تیم مهاجم و درون محوطه جریمه تیم مدافع ( خاطی ) صورت پذیرد ضربه آزاد از روی خط محوطه جریمه زمین فوتسال كه نزدیكترین منطقه به محل وقوع خطا درون محوطه جریمه است زده می شود.

هر گاه خطا درون محوطه جریمه تیم مدافع و به نفع تیم مدافع صورت پذیرد، بازیكنان تیم مدافع می توانند از درون محوطه جریمه خودی خطا را بزنند و موقعی توپ در بازی است كه بعد از ضربه خوردن یا رها شدن توسط دروازه بان از محوطه جریمه زمین خارج شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن