مصاحبه

عبدالصمد  معتاد قبلی : مواد مخدر، د شمن خانواده‌ها است

مواد مخدر دشمن بشریت است بیش از چهل سال می شود که این دشمن بشریت در کشور ما تار دوانیده است.

شبیر احمد

مواد مخدر دشمن بشریت است بیش از چهل سال می شود که این دشمن بشریت در کشور ما تار دوانیده است. اما طی این مدت هیچ فرد و نهاد دولتی و بین المللی برای نابودی و محو آن اقدامات لازم را انجام نداده. در دو دهه  قبل قاچاق مواد مخدر به اوج خود رسیده بود. بیش ازهزاران انسان به آن معتاد شده بودند حتی زنان و دختران جوان شامل آن بودند.  بعد از پیروزی امارت اسلامی درکشورنظربه هدایت جدی رهبرامارت اسلامی افغانستان  به مسئولین ادارات ذیربط وظیفه سپرده شد تا به صورت جدی در برابر تولید کنندگان کشت ، زرع و قاچاق مواد مخدر اقدام مقتضی را رویدست گیرند. برای وضاحت بیشتر گزارشگر روزنامه ملی انیس گزارشی را تهیه نموده که خدمت خوانندگان روزنامه ملی انیس تقدیم می گردد.

عبدالصمد باشنده ولایت کابل در مورد مواد مخدر گفت:  ده سال می‌شود که به مواد مخدر معتاد شده ام .

موصوف علت معتا د شدنش را چنین بیان کرد : در مندوی شهر کابل دکانداری می کردم زندگی بسیار خوبی داشتم هیچ گاه با مواد مخدر و هیروئین کدام شناخت نداشتم و حتی آن را ندیده بودم توسط دوست های نا اهل در این پدیده شوم گرفتار شدم هر قدر تلاش کردم تا خودرا از شر این مواد خطرناک و کشنده نجات بدهم نتوانستم تا این کار را بکنم ، تمام زندگی ام از دستم رفت ودکان خودرا به فروش رساندم ، زمین و جایدادی که از پدرم  میراث مانده بود تمامش  به فروش رسید و بلاخره اموال خانه را هم به فروش رسانیدم .

وی گفت : سرانجام کار به حدی رسید که از خانواده ام جدا شدم شب ها و روز ها در زیر پل مکروریان ، پل سوخته و ده ها محل دیگر مانند یک دزد زندگی می کردم هیچ دوست و وابسته‌گانم با من تماس نداشتند ده ها تن از دوستان و حتی برادرانم از من انکار می کردند، چندین بار در راه ها با برادرانم و دوستان نزدیک سرخورده ام اما هیچ  یکی از آن ،حتی در مقابلم حاضر نشدند. مانند من به هزاران تن به این مواد معتاد شده اند به همین ترتیب خانواده ها ازهم پاشیده شده است ، هزاران زن و کودک بی شوهر و بی پدر شده اند شیرازه زند گی خانواده ها نابود شده است افراد معتاد را در بین جامعه بنام پودری یاد می کنند در هیچ محل اجازه برای ما داده نمی شود هر جایی که برویم بنام پودری و دزد صدا می کنند بعد از ده سال پسر بزرگم یک روز مرا به شفاخانه انتقال داد چهل روز بستر شدم هیچ اجاز نداشتم تا از شفاخانه بیرون شوم همه روزه زیر تداوی و کنترول داکتران مربوط بودم. آهسته؛ آهسته رو به بی‌هبود گردیدم بعد از آن که از شفاخانه خارج شدم چهار ماه توسط خانوداه ام که دوباره مرا در آغوش شان گرفتند زیر کنترول و تداوی قرار گرفتم مدت دو ماه می شود که اجازه خارج شدن را از خانه دارم حالا بسیار شدید درد نشه بالایم میاید عاجل شربت و تابلیت که از طرف داکتر برایم داده شده می خورم و بیشترین اوقات استراحت می کنم به فضل خداوند چهار ماه شد که با مواد مخدر خدا حافظی کرده ام .

حکیم مشهور به جیت می گوید : 15 سال قبل زمانی که در عروسی  یکی از دوستان نزدیک خانواده ام  به ولایت هرات رفته بودم توسط پسر کاکایم که معتاد به مواد مخدر در ایران شده بود و از ایران اخراج گردیده بود دو باره به ولایت هرات برگشته بود چندین روزی که در هر ات بودم ایشان همه روزه مواد را دود می کرد و هر روز برای من هم میداد تا میل کنم. بیست روزی که در هرات بودم همه روز ه مواد را دود می کردم بسیار خوش ام میامد و سرانجام که به کابل برگشتم به مواد مخدر معتاد شدم ، هر قدرکه تلاش کردم تا خودرا نجات بدهم این کار را نتوانستم انجام بدهم خانواده ام هیچ خبر نداشت، خانواده ام زمانی خبر شدند که به کلی به این مواد گرفتار شده بودم ، هر قدر تلاش صورت گرفت تا ترک اش کنم نتوانستم چند بار بستر هم شدم اما نتیجه نداشت بالاآخره  کار به حدی رسید که خانه را ترک کردم در زیر پل سوخته که مرکز پودر ی ها شده بود در آن محل جا گرفتم، مانند من هزاران تن دیگر گرفتار به این مواد شده بودند در آن محل تجمع داشتند جهان و مردم افغانستان همه می دانستند که زیر پل سوخته به مرکز معتادین تبدیل شده .

ایشان گفت : انسان پودری به یک دزدی بیش در جامعه ارزش ندارد زمانی که خانواده از هم پاشید هیچ دوست و وابسته آدم را نمی پذیرد در هر جای که رفت و آمد کنی زیرکنترول قرار میداشته باشی مانند یک مجرم که زیرکنترول نیرو های امنیتی قرار میداشته باشد ، زندگی بسیار سر ما تنگ شده بودتا اینکه یک روزی توسط دولت گرفتار شدیم مانند من صدها پودری دیگر نیز به دام دولت گیرماندیم و در شفاخانه صد بستر جنگلک زیر تداوی قرار گرفتیم. و هر قدر تلاش صورت گرفت تا ترک مواد نماییم نشده است و اکنون توسط امارت اسلامی افغانستان که یک شفاخانه هزار بستر ایجاد شده است تمامی افراد معتاد یا پودری جمع آوری گردیده است ، اکنون پل سوخته به یک مرکز تفریحی توسط شاروالی کابل تبدیل شده است تمام محل از وجود افراد پاکسازی شده است حال که از محل بازدید شود فکر می کنی که هیچ زمانی این محل مرکز تجمع پودری ها نبود ه است در بیست سال حکومت قبلی چنین کاری صورت نگرفت ، امار ت اسلامی افغانستان  به صورت جدی علیه مواد مخدر مبارزه می کند تمامی فروشندگان مواد مخدر یکی پی دیگر گرفتار شده اند ، شاروالی کابل به کمک پولیس همه روزه شهر و نواحی که افراد معتاد رفت و آمد  داشتند زیر کنترولدارد تمامی افراد معتاد توسط شاروالی کابل و صحت عامه جمع آوری گردیده است و برای بقیه افراد که فراری  شده اند زیر نظر شان قرار دارند واز تمام مردم شهر کابل تقاضا داریم در هر محلی که افراد پودری را دیدند به پولیس محل ارتباط گیرند و فرد معتاد را برایشان تسلیم نمایند .

وی افزود : مانند خانواده من تمام خانواده هایی  که عزیران شان  معتاد به مواد مخدر شده اند و توسط دولت برای تداوی انتقال یافته اند دعا ی نیک می کنند .من بعد از تداوی خوب شدم خداوند دولت را آرام و آباد داشته باشد که دست به اقدام نیک و بشر دوستی زده تمامی معتاد ین را به شفاخانه انتقال داده و زیر تداوی جدی قرار دارند مردم از شاروال کابل رضایت نیک دارند تا افغانستان راا ز افراد زیر پل سوخته کشید ه است .

ساحه پل سوخته زمانی که طولانی مرکز تجمع افراد معتاد بود اکنون بکلی پاکسازی گردیده است با خانم جوانی سرخوردم نامش را رقیه معرفی کرد گفت : من  بیست دو سال در ایران زندگی کردم در همان جا با یکی از اقارب ام عروسی کرده ام بیش از شش سال می شود که از ایران به کابل امدم .

وی افزود: در ایران با دختران  که در یک کمپنی کار می کردیم به مواد مخدر گرفتار شده ام از همین خاطر شوهرم مرا به کابل آورد تا از شر این مواد نجات پیدا کنم  اما نسبت به ایران در کابل بیشتر مواد پیدا می شد من همه روزه در این محل می آمدم و یک پوری مواد را خرید می کردم تا میل کنم چون گرفتار شده بودم ازروزی که امارت اسلامی افغانستان بخصوص شاروالی کابل مرکز تجمع افراد معتاد را تخریب کرده است تمامی افراد را برای تداوی انتقال داد ه هیچ پودر پیدا نمی شود  وافراد فروشنده آن گرفتار شده اند . وی گفت: شب و روز تمام بدنم درد دارد تابلیت ضد درد می خورم چند بار به شفاخانه نزد داکتر رفتم دوا گرفتم و بیشترین اوقات در خانه زیر نظر شوهرم می باشم و همچنان استراحت می کنم  اما باز هم در پل سوخته میایم جای که قبل دراین محل مواد را دود می کردم  تا با دیدن نبود افراد معتاد دلم صبر کند و به صورت دایمی ترک مواد کنم .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *