تبصرهمقالات

حفظ محیط زیست مسئولیت همگانی می طلبد

احمد

در جهان امروز ، مسئله آلودگی هوا از جمله ی حادترین مشکل تمدن بشر است که باید انسان ها به گونه جمعی وهماهنگ به این چالش وزیان های ناشی از هوای آلوده ، راه حل هایی را جستجو کنند ، زیرا نقش انسان نه تنها در جلوگیر از آلودگی هوا موثروممد است ، بلکه در آلودگی هوا نیز بسیار چشمگیروقابل لمس می باشد.

هرچند در حقیقت طبیعت برای بقای بشر آفریده شده وپیوند ناگسستنی میان طبیعت وانسان وجود دارد تا از مزایای آن استفاده وادامه حیات دهند ، اما خداوند عزوجل در برابر چگونگی بهره برداری از این کره خاکی ما را مسئول دانسته ، انسان را خلیفه ومالک این نعمت قرار داده است، همچنان انسان را به عنوان اشرف مخلوقات وجانشین خود به روی زمین این حق را داده که از نعمت های الهی بهره ببرند ، اما این استفاده وبهره برداری نباید آنچنانی باشد که حق دیگران در آن نادیده گرفته شود ویاهم در خطرمواجه گردد، زیرا آلودگی هوا {محیط زیست} بر کیفیت وچرخه طبیعت اثرات مضاعفی می گذارد وپیامد های زیانباری بر زندگی انسان ها ، حیوانات ، گیاه ها ، نباتات و… دارد.

گرچه تمام ادیان سماوی معتقد وباورمند به حفظ محیط زیست اند ، اما فرهنگ اسلامی طبیعت را گهواره وزمینه ساز پرورش ، رشد وکمال انسانی می داند ، ازاینرو به هرآن کسی که به این شاخص مهم حیات ، آسیب برساند وحیات بشر را به چالش مواجه سازد ، بدون شک با آن مقابله می کند، زیرا نظام طبیعت بر اساس حکمت آفریده شده وهمه عناصر آن از{ ابروبادومه خورشیدوفلک درکارند} تا آدمی در پرتو آن در دنیا وآخرت به کمال برسد.

روی این اساس گفته می توانیم ؛ آلودگی آب ،ازمیان بردن پوشش های گیاهی ، استفاده بی رویه از جنگلات وساحات سبز ، کوتاهی در باز سازی محیط زیست وحفاظت از آن  و…درحقیقت دور شدن از آموزه های ارزشمند الهی وانسانی است. پس در این صورت تمامی  بشریت در قسمت حفظ محیط زیست وهوای عاری از آلودگی مسئول اند که باید  در این راستا ، دست به دست هم داده از محیط زیست وماحول خود،همچنان ساحات سبز، وجنگلات حفاظت وحراست کنیم  تا زندگی ما در فضای عاری از آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن به وجه احسن به پیش برود ، زیرا حفاظت ازمحیط زیست متعلق به تمامی انسان ها وآیندگان ما است.

هرچند روش های حفاظت از محیط زیست وکمک به سالم بودن طبیعت زیاد است ، اما اگرکسی دغدغه محافظت از محیط زیست وماحول عاری از آلودگی را داشته باشد، قطعاً خودش خوب می داند که چگونه وچطور در حفظ محیط زیست ومحیط قابل حیات اقدام کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *